top of page

Privacy beleid

Hans Huylebroeck
Elsakkerweg 19
9830 Sint-Martens-Latem
e-mail: hans@hypnose-expert.be

Hypnose expert neemt uw privacy en uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. 

Deze privacy heeft als doel u te informeren hoe Hypnose expert uw gegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt.

 

 

1. Wie?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Hans Huylebroeck.

Hans Huylebroeck, hypnose-expert, respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy. Hans Huylebroeck, hypnose-expert leeft met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

 

2.Welke gegevens?

Via deze website kunnen uw persoonsgegevens en contactgegevens gevraagd worden via het contactformulier of inschrijvingsformulier (voor workshops).

Hierbij kan u gevraagd worden om uw naam (voornaam – familienaam), e-mailadres, adres, telefoonnummer en gsm-nummer, BTW-nummer in te vullen.

De website plaatst enkele cookies. Voor meer details wordt verwezen naar de cookie-policy.

3. Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

De gegevens worden enkel gebruikt om de overeengekomen dienstverlening uit te voeren.

Naar bestaande klanten kan onder het gerechtvaardigd belang, en dus zonder voorafgaandelijke toestemming van de klant een nieuwsbrief verstuurd worden. Op iedere nieuwsbrief zal een opt-out voorzien zijn. De betrokkenen kunnen zich eveneens uitdrukkelijk en gemotiveerd verzetten tegen de verwerking onder het gerechtvaardigd belang of tegen direct marketing.

Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden, niet-verwerkers.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Hans Huylebroeck uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Hans Huylebroeck zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is. De persoonsgegevens worden door Hans Huylebroeck bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de dienstverlening tussen Hans Huylebroeck en de gebruiker.

 

4. Veiligheidsmaatregelen

In geen geval kan Hans Huylebroeck aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens. U  dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

5. Rechten van de betrokkenen

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Hans Huylebroeck met uw persoonsgegevens maken.

 

     5.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Hans Huylebroeck. Daarnaast heeft u steeds het recht om Hans Huylebroeck te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens,  bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

     5.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

     5.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Hans Huylebroeck in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

     5.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

     5.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door Hans Huylebroeck daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar hans@hypnose-expert.be, per post naar Hans Huylebroeck, Elsakkerweg 19, 9830 Sint-Martens-Latem of door gebruik te maken van het contactformulier op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

     5.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door Hans Huylebroeck NV evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

     5.7 Recht om klacht in te dienen

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

6. Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. Hans Huylebroeck is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

7. Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Laatst bijgewerkte versie: 10/02/2019

bottom of page